Εξετάσεις

Βηματολόγιο

Εδώ μπορείτε να δείτε το βηματολόγιο του IDTA για κάθε επίπεδο κάθε χορού στο οποίο βασίζονται οι εξετάσεις.

Χορός
ASSOCIATE
LICENTIATE
FELLOW
WALTZ
(30bpm)
 • RF Closed Change
 • LF Closed Change
 • Reverse Turn
 • Natural Turn
 • Whisk
 • Chasse From Prom Pos
 • Natural Spin Turn (+ underturned)
 • Natural Turn with Hesitation
 • Reverse Corte
 • Back Whisk
 • Outside Change
 • Weave In Waltz Time
 • Closed Telemark
 • Open Telemark followed by Wing
 • Op Telemark followed by Cross Hesitation
 • Open Impetus Turn
 • Op Impetus Turn followed by Wing
 • Op Impetus Turn followed by Cross Hesitation
 • Op Impetus Turn followed by Weave
 • Whisk followed by Weave
 • Underturned Outside Spin
 • Turning Lock to L
 • Reverse Pivot
 • Progressive Chasse to R
 • Backward Lock Step
 • Forward Lock Step
 • Open Telemark
 • Double Reverse Spin
 • Outside Spin
 • Turning Lock to R
 • Left Whisk
 • Fallaway Natural Turn
 • Running Spin Turn
 • Closed Wing
 • Contra Check
TANGO
(33 bpm)
 • Progressive Side Step
 • Progressive Link
 • Closed Promenade
 • Open Promenade
 • Basic Reverse Turn
 • Op Reverse Turn Lady in line
 • Op Reverse Turn Lady outside
 • Progr Side Step Rev Turn
 • Natural Rock Turn
 • Back Corte
 • Rock on LF
 • Rock on RF
 • Natural Promenade Turn
 • Nat Prom Turn to Rock Turn
 • Natural Twist Turn
 • Promenade Link
 • Four Step
 • Brush Tap
 • Outside Swivel to R
 • Outside Swivel to L
 • Reverse Outside Swivel
 • Fallaway Promenade
 • Four Step Change
 • Back Open Promenade
 • Chase
 • Oversway
 • Five step
 • Reverse Five Step
QUICKSTEP
(50 bpm)
 • Quarter Turn to R
 • Natural Turn at a Corner
 • Natural Pivot Turn
 • Natural Spin Turn (+ underturned)
 • Nat Turn with Hesitation
 • Progressive Chasse
 • Forward Lock Step
 • Backward Lock Step
 • Progressive Chasse to R
 • Reverse Turn
 • Quick Open Reverse Turn
 • Tipple Chasse to R at a corner
 • Tipple Chasse along the side of the room
 • Running Finish
 • Tipple Chasse to L
 • Reverse Pivot
 • Closed Telemark
 • Open Impetus Turn
 • Open Telemark
 • Passing Natural Turn
 • Four Quick Run
 • Running Right Turn
 • Nat Turn Back Lockstep Running Finnish
 • V – 6
 • Double Reverse Spin
 • Cross Swivel
 • Fishtail
 • Six Quick Run
 • Hover Corte
 • Tipsy to R
 • Tipsy to L
 • Rumba Cross
 • Running Cross Chasse
FOXTROT
(30 bpm)
 • Feather Step
 • Three Step
 • Reverse Turn
 • Natural Turn
 • Closed Impetus Turn
 • Feather Finish + Feather Ending
 • Reverse Wave
 • Weave (After 1-4 of Reverse Wave)
 • Change of Direction
 • Natural Weave
 • Op Telemark Feather Ending
 • Closed Telemark
 • Op Telemark, Passing Nat. Turn, Outside Swivel, Feather Ending
 • Open Impetus Turn
 • Weave From PP (Preceded by Open Impetus Turn)
 • Top Spin
 • Natural Telemark
 • Hover Telemark
 • Qck Nat Weave from PP
 • Natural Twist Turn
 • Qck Op Reverse Turn
 • Open Telemark
 • Reverse Pivot
 • Open Telemark followed by Weave from PP
 • Hover Cross
 • Curved Feather to Back Feather
 • Curved Feather from PP
 • Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot
 • Lilting Fallaway with Weave Ending
 • Natural Zig Zag From PP
 • Extended Reverse Wave
 • Curved Three Step
VIENNESE WALTZ
(60 bpm)
 • Fwd Change Steps (Natural to Reverse)
 • Fwd Change Steps (Reverse to Natural)
 • Bwd Change Steps (Natural to Reverse)
 • Bwd Change Steps (Reverse to Natural)
 • Reverse Turn
 • Natural Turn
 • Reverse Fleckerl
 • Natural Fleckerl
 • Check from Reverse Fleckerl to Natural Fleckerl
RUMBA
(24-27 bpm)
 • Fwd Walk
 • Bwd Walk
 • Basic Movement
 • Fan
 • Hockey Stick
 • Spot Turn to L
 • Spot Turn to R
 • Under Arm Turn to R
 • Under Arm Turn to L
 • Check From Open CPP
 • Check From Open PP
 • Hand To Hand
 • Alemana
 • Alemana From Open pos L – R
 • Close Hip Twist
 • Open Hip Twist
 • Natural Top
 • Alternative Basic Movement
 • Hockey Stick turned to Op CPP
 • Close Hip Twist turned to Open CPP
 • Alemana Checked to Op. CPP
 • Alemana From Open pos R – R
 • Open Hip Twist Turned to Op. CPP
 • Opening Out to L and R
 • Spiral
 • Spiral Turned to Fan Position
 • Spiral Turned to Open CPP
 • Curl
 • Curl Turned to Open CPP
 • Curl Turned to Open Position
 • Reverse Top
 • Advanced Opening Out Movement
 • Fallaway
 • Cuban Rocks
 • Rope Spinning
 • Sliding Doors
 • Three Alemanas
 • Continuous Hip Twist
 • Continuous Circular Hip Twist
CHA CHA CHA
(30-32 bpm)
 • Cha cha cha Chasses to L & R
 • Cha cha cha Locks Fwd & Bwd
 • Time Step
 • Close Basic Mvt
 • Open Basic Mvt
 • Fan
 • Hockey Stick
 • Check From Open CPP
 • Check From Open PP
 • Spot Turn to L
 • Spot Turn to R
 • Under Arm Turn to R
 • Under Arm Turn to L
 • Shoulder To Shoulder
 • Hand To Hand
 • Alemana Finish A
 • Alemana From Open pos L – R
 • Natural Top Finish A
 • Ronde Chasse
 • Hip Twist Chasse
 • Slip Close Chasse
 • Hockey Stick turned to Op CPP
 • Natural Top Finish B
 • Alemana Finish B
 • Alemana Checked to Op. CPP
 • Alemana From Open pos R – R
 • Close Hip Twist
 • Close Hip Twist turned to Op CPP
 • Open Hip Twist
 • Open Hip Twist Turned to Op. CPP
 • Cross Basic
 • Method Of Changing Feet 1&2
 • Guapacha Timing
 • Close Hip Twist Spiral
 • Open Hip Twist Spiral
 • Cuban Break in Open Position
 • Cuban Break in Open CPP
 • Split Cuban Break in Open CPP
 • Split Cuban Break From CPP and Open PP
 • Turkish Towel
 • Methods of changing feet No 3
SAMBA
(50-52 bpm)
 • Natural Basic Movement
 • Reverse Basic Movement
 • Progressive Basic Movement
 • Side Chasses
 • Rhytm Bounce
 • Samba Whisk To L and R
 • Promenade Samba Walks
 • Side Samba Walk
 • Stationary Samba Walks
 • Close Rocks on RF and LF
 • Samba side Chasses
 • Corta Jaca
 • Travelling Botafogos
 • Reverse Turn
 • Natural Roll
 • Volta Spot Turn to R
 • Volta Spot Turn to L
 • Open Rocks on RF and LF
 • Promenade Botafogos
 • Backward Rocks on RF & LF
 • Plait
 • Shadow Botafogos
 • Travelling Voltas to R
 • Travelling Voltas to L
 • Continuous Volta Sp. Turn to R
 • Continuous Volta Sp. Turn to L
 • Circular Voltas to R
 • Circular Voltas to L
 • Contra Botafogos
 • Samba Locks
 • Promenade to Count Prom Runs
 • Dropped Volta
 • Cruzados Walks
 • Cruzados Locks in Shadow Pos
 • Methods of changing feet 1-4
JIVE
(42-44 bpm)
 • Rock Action
 • Jive Chasse To L & R
 • Basic In Place
 • Basic In Fallaway
 • Change of Place R to L
 • Change of Place L to R
 • Change of Hands Behind Back
 • Link
 • Whip
 • Promenade Walks ,Slow
 • Promenade Walks , Quick
 • American Spin
 • Change of Place R to L With Double Spin
 • Overturned Change of Place L to R
 • Double Cross Whip
 • Curly Whip
 • Throwaway Whip
 • Reverse Whip
 • Fallaway Throwaway
 • Overturned Fallaway Throwaway
 • Ball Change
 • Stop And Go
 • Windmill
 • Chicken Walks
 • Rolling Of The Arm
 • Spanish Arms
PASO DOBLE
(60-62 bpm)
 • Basic Movement
 • Sur Place
 • March
 • Appel
 • Chasses to R
 • Chasses to L
 • Elevations to R
 • Elevations to L
 • Attack
 • Separation
 • Huit
 • Promenade
 • Sixteen
 • Twist Turn
 • Promenade Close
 • Chasse to L end in PP
 • Grand Circle
 • La Passe
 • Banderillas
 • Syncopated Separation
 • Fallaway Whisk
 • Fallaway Reverse
 • Spanish Line
 • Methods of changing feet 1-2 & 3
 • Promenade to Counter Promenade
 • Twists
 • Chasse Cape
 • Travelling Spins From PP
 • Travelling Spins From CPP
 • Flamenco Taps
 • LF Variation
 • Coup De Pique From LF to RF
 • Coup De Pique From RF to LF
 • Coup De Pique Couplet
 • Syncopated Coup De Pique
 • Alternative Entries to PP
Εξεταστική περίοδος:

Από: 04/12/2017  Έως: 11/12/2017

Εξεταστές:
Keith Holmes
Created and developed by Theasis Productions
Content Find Us At Facebook Watch Our Channel At YouTube Follow Us on Twitter